Werkwijze

Uitgangspunt:

Stichting de As biedt specialistische autismezorg aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en betrokkenen vanuit de wens hen te begeleiden naar het zo zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving.  Er wordt  uitgegaan van kansen en mogelijkheden van de persoon met ASS in plaats van de beperkingen. Vanuit deze gedachten wordt op basis van de vraagstelling van de klant een gezamenlijk plan gemaakt en gestart met het veranderingsproces.

Concreet vertaald naar de praktijk:

 1. De vraagstelling van de klant wordt samen met de klant zo concreet mogelijk in de woorden van de klant geformuleerd. Wat zou hij/ zij op dit moment graag veranderd willen zien in zijn/haar leven, gericht op het zo zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving en het vergroten van zijn/ haar welbevinden.
 2. De vraagstelling van de klant wordt vertaald naar SMART geformuleerde doelstellingen (maximaal 3) en een daarbij behorende actieplan.
 3. Per doelstelling wordt beschreven wat de actuele situatie is. Dit noemen we de nulmeting
 4. Actieplan:

Bij iedere stap (bijvoorbeeld van 3 -> 3½) wordt uitgewerkt wat de klant gaat ondernemen om dit te bereiken, en wat hij/ zij daar mogelijk voor nodig heeft aan ondersteuning of hulpmiddel.

 1. Tijdens ieder begeleidingscontact wordt vastgesteld in hoeverre het de klant gelukt is zijn/haar plan ten uitvoer te brengen, in welke mate hij/ zij vindt dat het gelukt is (aan de hand van een schaalvraag), wat er eventueel voor nodig is om het een volgende keer wel te laten lukken, of wat de volgende stap gaat worden.
 2. Wanneer blijkt dat het doel uiteindelijk toch niet haalbaar blijkt te zijn, wordt het doel bijgesteld. Dit kan eventueel leiden tot een nieuwe begeleidingsovereenkomst inclusief een nieuw actieplan, conform de hierboven beschreven werkwijze.

Na de aanmelding wordt samen met de cliënt binnen één maand bepaald welke doelen behaald gaan worden. Hierbij wordt steeds als doel gesteld om iedere cliënt eventueel met aanpassingen op maat optimaal onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Stichting de As ondersteunt deelname aan activiteiten die andere organisaties opgepakt kunnen worden (Netwerkavond bij autismecafé, dagbestedingsplek etc.).

Evaluatie
Om de kwaliteit van de door ons geboden zorg te kunnen optimaliseren en garanderen maken wij gebruik van diverse evaluatiemomenten. Ook aan het eind van de begeleiding, zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.

Mogelijk gebruikte methodieken:

 • Oplossingsgericht werken
 • Competentiegericht leren
 • Posities van de Roos van Leary
 • Thermometer
 • Rots en water
 • Mindfulness
 • Ontspanningsoefeningen
 • Geef me de vijf
 • Stoplichtmethode
 • TEACHH